Opret profil på Arbejdsbasen

Prøv det gratis

De første tre måneder er
en gratis prøveperiode.
Herefter er prisen
750 kr. årligt excl. moms.

Arrow
iPhone Opret profil

Forretningsbetingelser er udarbejdet den 3.februar 2020

Ved anvendelse af Arbejdsbasen ApS (herefter benævnt ”Arbejdsbasen”) online netværksplatform
www.arbejdsbasen.dk (herefter benævnt ”Platformen”) accepterer du som bruger følgende forretningsbetingelser og enhver tid gældende retningslinjer (herefter benævnt ”Betingelser”). Du bekræfter samtidig, at din virksomhed ikke er insolvent. I tilfælde af, at du ikke kan acceptere Arbejdsbasens Betingelser,
må du ikke registrere dig som medlem på Platformen. Arbejdsbasen forbeholder sig retten til at ændre
Betingelserne.

1. Indledning

1.1 Driften af hjemmesiden varetages af Arbejdsbasen ApS, CVR nr. 40890491 Neder Bjerrevej 8, 8783 Hornsyld, kontakt@arbejdsbasen.dk
1.2 Al kommunikation mellem parterne er elektronisk og den af brugeren oplyste e-mail vil benyttes
hertil.

2. Medlemsskabsbetingelser

2.1 Platformen tilbydes udelukkende til erhvervskunder og netværket er udelukkende business to business.
2.2 Ved oprettelse, ændring eller andet af medlemskab, indestår den personen som foretager sig handlingen, personligt for, at denne lovligt kan acceptere Arbejdsbasens Betingelser på virksomhedens vegne.

3. Pris og betalingsbetingelser

3.1 De til enhver tid gældende priser fremgår af arbejdsbasen.dk. Priserne er angivet eksklusiv moms. Arbejdsbasen forbeholder sig retten til at kunne ændre sammensætningen, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på Platformen.
3.2 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremgår af abonnementsbetingelserne, opkræves medlemsskabsbeløbet forud for den valgte periode.
3.3 Ved tilmelding og betaling af medlemskab bindes virksomheden i 12 sammenhængende måneder fra betalingsdatoen.
3.4 Medlemskabet fornyes automatisk ved medlemskabsperiodens udløb, medmindre opsigelse har fundet sted.
3.5 Ved indgåelse af medlemskab gives Arbejdsbasen automatisk lov til at trække medlemskabsbeløbet på det tilknyttede kort ved udløb. Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig, at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt. Ved trækning på det tilknyttede kort i forbindelse med medlemskabsfornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til den oplyste e-mail.
3.6 I tilfælde af manglende betaling eller manglende dækning på kortet, forbeholder Arbejdsbasen sig retten til midlertidigt at lukke din konto, umiddelbart efter manglende betaling er registeret, indtil fuldstændig betaling har fundet sted.

4. Fortrydelsesret og opsigelse

4.1 Ved oprettelse af medlemskab ydes der ikke fortrydelsesret.
4.2 Virksomheden vil derfor være bundet til udløbet af bindingsperioden.
4.3 Virksomheden kan altid kontakte Arbejdsbasen på kontakt@arbejdsbasen.dk og få slettet sin konto. Dette vil blive betragtet som en opsigelse af medlemskabet.
4.4 Arbejdsbasen forbeholder sig retten til at kunne opsige medlemskaber med 1 måneds varsel
4.5 I tilfælde af væsentlig overtrædelse af disse Betingelser, kan Arbejdsbasen opsige medlemskabet med øjeblikkelig virkning, uden at refundere betalingen for medlemskabet.

5. Brug af Platformen

5.1 Det er en betingelse for benyttelse af Arbejdsbasens Platform, at virksomheden er registreret som medlem på Platformen.
5.2 Medlemskabet gælder udelukkende for én virksomhed og Platformen må hverken benyttes af andre end den pågældende virksomhed. Virksomheden må heller ikke søge/efterspørge ydelser for andre end virksomheden selv. Virksomheden indestår for og har det fulde ansvar for dem, som gives adgang til Platformen, eller som bruger login til Platformen.
5.3 Medlemskabet må ikke overdrages til tredjemand uden skriftligt samtykke fra Arbejdsbasen.
5.4 Medlemmet indestår for, at de af denne opgivne data er korrekte, og at afgivelsen af data til Arbejdsbasen ikke strider mod den til enhver tid gældende lovgivning eller tredjemandsrettigheder.
5.5 Platformen indeholder og giver adgang til faktuelle oplysninger, som gør det muligt for Arbejdsbasen at facilitere kontakt mellem medlemmer af platformen. Det kan ikke forudsættes, at opgaverne beskrives fyldestgørende, hverken hvad angår opgavens art eller de nærmere vilkår herfor.
5.6 Arbejdsbasen og medlemmerne står ikke i et over-underordnelsesforhold til hinanden, og Arbejdsbasens medlemmer udgør selvstændige erhvervsdrivende virksomheder.
5.7 Alle tjenesteydelser og eller leje af fagfolk aftales, administreres og kontrolleres af medlemmerne imellem, uden Arbejdsbasens indblanding.
5.8 Ved benyttelse af Platformen accepteres, at Arbejdsbasen ikke påtager sig ansvar for den/de (manglende) leverede ydelser, aftaler, (manglende) betaling, reklamationer eller lignende som leveres af et medlem. Arbejdsbasen er ikke ansvarlig i forbindelse med tvister medlemmerne i mellem eller i øvrigt.

6. Betaling for ydelser blandt medlemmer

6.1 Hvilke aftaler medlemmer indgår, herunder angående betaling, nærmere vilkår og lignende er Arbejdsbasen uvedkommende.
6.2 Ved benyttelse af Platformen accepterer medlemmer, at Arbejdsbasen ikke påtager sig ansvar for betaling eller manglende betaling for leverede ydelser.

7. Kommunikation

7.1 Arbejdsbasen kommunikerer udelukkende elektronisk.
7.2 Arbejdsbasen har til enhver tid ret til at kommunikere direkte til alle brugere af Platformen i forbindelse med levering af ydelsen via e-mail, telefon, sociale medier eller andet.

8. Generelle regler

8.1 Ved benyttelse af Platformen vedkender medlemmer at overholde al gældende lovgivning, herunder og uden begrænsning, lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger, lovgivning om
8.2 immaterielle rettigheder, lovgivning om uanmodet henvendelse, skattelovgivning, momslovgivning.
8.3 Medlemmer af platformen skal endvidere indestå for, at de ikke
a) opretter falske brugere, udbydes fiktive tjenesteydelser, eller forsøger at tilgå andres konti.
b) Udvikler, støtter, understøtter eller benytter software, enheder, scripts, robotter eller andre former for processer til at imitere platformen eller på anden måde kopiere indhold fra Platformen.
c) Kopierer, bruge, videregive eller distribuere oplysninger, der er hentet fra Platformen, uanset om det sker direkte eller via tredjepart (f.eks. søgemaskiner) uden tilladelse fra Arbejdsbasen.
d) Krænker andres immaterielle rettigheder, ophavsret, varemærke, forretningshemmeligheder eller andre beskyttede rettigheder.
e) Antyde eller erklære at være associeret med eller støttet af Arbejdsbasen uden Arbejdsbasen udtrykkelige samtykke.
f) Foretage ”framing”, Mirroring” eller nogen anden form for simulering af Platformens udseende eller funktionalitet.
g) Forstyrre driften af eller belaste Platformen unødigt, f.eks. spam, DOS-angreb, virus etc.

9. Ansvarsfraskrivelse

9.1 Arbejdsbasen fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse betingelser, services eller brug af Platformen, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab, samt tab grundet simpel uagtsomhed.
9.2 Når du benytter Platformen, kan der findes indhold eller oplysninger, som kan være unøjagtige, ufuldstændige, forsinkede, vildledende, ulovlige, stødende eller på anden måde skadelig. Som udgangspunkt gennemgår Arbejdsbasen ikke indhold, som indsendes af vores medlemmer eller andre. Du accepterer, at Arbejdsbasen ikke er ansvarlige for andres (herunder andre medlemmers) indhold eller oplysninger. Arbejdsbasen kan ikke altid forhindre misbrug af Platformen, og du accepterer, at Arbejdsbasen ikke er ansvarlige for et sådant misbrug.
9.3 Arbejdsbasen giver ingen erklæringer eller garantier for tjenesterne, herunder erklæringer om at
tjenesterne vil være uafbrudte, fejlfri eller blive leveret ” som de er og forefindes”. I det videst
mulige omfang, loven tillader det, fraskriver Arbejdsbasen sig stiltiende og lovfæstede garantier,
herunder stiltiende garantier om adkomst, ikke-overtrædelse, salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.
9.4 Arbejdsbasen kan ikke stilles til ansvar i tilfælde af cyberangreb, hackerangreb, nedbrud af Platformen eller lignende.
9.5 Det maksimale erstatningsansvar overfor medlemmer kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til medlemmets samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Platformen.

10. Databeskyttelse

10.1 Ved benyttelse af Arbejdsbasens tjeneste er det forbudt at offentliggøre data på personoplysninger, herunder telefonnummer, adresse, e-mail eller andet på kunder, ansatte og lignende.
10.2 Arbejdsbasen tager ikke ansvar for eventuelle personoplysninger, som et medlem måtte offentliggøre på Platformen.

11. Skat og moms

11.1 Arbejdsbasen er ikke ansvarlig for medlemmers eventuelle afregning af SKAT, moms mv. da det påhviler hvert enkelt medlem at håndtere afregningen af SKAT, moms mv. i forbindelse med udførte ydelser i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Arbejdsbasen forbeholder sig retten til at ekskludere og opsige virksomheder fra Platformen, såfremt de ikke betaler SKAT eller moms.

12. Markedsføring på Platformen

12.1 Hverken direkte eller indirekte markedsføring gennem Platformen er tilladt. Enhver handling i strid med dette kan medføre øjeblikkelig suspension fra Platformen.

13. Ændring af forretningsbetingelser

13.1 Arbejdsbasen kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på vores websites. Brug af Platformen efter en ændring af disse betingelser, betragtes som din accept af de ændrede betingelser på virksomhedens vegne.

14. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

14.1 Arbejdsbasen har ophavsretten og ejer andre immaterielle rettigheder til Platformen samt alt materiale på Platformen. Brug af AI kræver vores skriftlige samtykke.
14.2 Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Platformen eller andet materiale på Platformen til dig som medlem.
14.3 Varemærke og logo, som anvendes af medlemmer i forbindelse med Platformen, tilhører deres respektive ejere.

15. Tvister og lovvalg

15.1 I tilfælde af tvister mellem medlemmet og Arbejdsbasen, skal uenigheden afgøres efter dansk
ret med Byretten i Horsens som første instans.

bubble